Có 1 kết quả:

xiǎo yāo

1/1

xiǎo yāo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

small demon