Có 1 kết quả:

xiǎo yāo jīng

1/1

xiǎo yāo jīng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) goblin
(2) hussy
(3) floozy