Có 1 kết quả:

xiǎo mèi mei

1/1

xiǎo mèi mei

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) little sister
(2) little girl
(3) (coll.) vulva