Có 1 kết quả:

xiǎo yí zi

1/1

xiǎo yí zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

see 小姨[xiao3 yi2]