Có 1 kết quả:

xiǎo xué ér dà yí

1/1

Từ điển Trung-Anh

to concentrate on trivial points while neglecting the main problem (idiom)