Có 1 kết quả:

xiǎo jiā zi qì

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) petty
(2) small-minded