Có 1 kết quả:

xiǎo bā

1/1

xiǎo bā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

minibus