Có 1 kết quả:

xiǎo kāng shè huì ㄒㄧㄠˇ ㄎㄤ ㄕㄜˋ ㄏㄨㄟˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

society in which the material needs of most citizens are adequately met