Có 1 kết quả:

xiǎo qì

1/1

xiǎo qì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to rest for a bit
(2) to take a breather

Một số bài thơ có sử dụng