Có 1 kết quả:

xiǎo wǒ

1/1

xiǎo wǒ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) the self
(2) the individual