Có 1 kết quả:

xiǎo chāo

1/1

xiǎo chāo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) cheat sheet
(2) crib sheet