Có 1 kết quả:

xiǎo kuò hào

1/1

xiǎo kuò hào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) brackets
(2) parentheses ( ) (math.)