Có 1 kết quả:

xiǎo tí qín

1/1

xiǎo tí qín

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) fiddle
(2) violin