Có 1 kết quả:

xiǎo tí qín shǒu

1/1

xiǎo tí qín shǒu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) violinist
(2) fiddler