Có 1 kết quả:

xiǎo chā qǔ

1/1

xiǎo chā qǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) episode
(2) brief interlude