Có 1 kết quả:

xiǎo tān

1/1

xiǎo tān

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

vendor's stall