Có 1 kết quả:

xiǎo tān ㄒㄧㄠˇ ㄊㄢ

1/1

Từ điển Trung-Anh

vendor's stall