Có 1 kết quả:

xiǎo zhī qì guǎn

1/1

Từ điển Trung-Anh

bronchiole