Có 1 kết quả:

xiǎo yú

1/1

xiǎo yú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

less than, <

Một số bài thơ có sử dụng