Có 1 kết quả:

xiǎo Rì běn

1/1

xiǎo Rì běn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (derog.) Japanese person
(2) Jap