Có 1 kết quả:

xiǎo shí hour

1/1

Từ điển Trung-Anh

erhua variant of 小時候|小时候[xiao3 shi2 hou5]