Có 1 kết quả:

xiǎo péng yǒu

1/1

xiǎo péng yǒu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) child
(2) CL:個|个[ge4]