Có 1 kết quả:

xiǎo sháo yù

1/1

xiǎo sháo yù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) little curlew (Numenius minutus)