Có 1 kết quả:

xiǎo dù juān

1/1

xiǎo dù juān

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) lesser cuckoo (Cuculus poliocephalus)