Có 1 kết quả:

xiǎo shù

1/1

xiǎo shù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) shrub
(2) small tree
(3) sapling
(4) CL:棵[ke1]