Có 1 kết quả:

xiǎo shù lín

1/1

xiǎo shù lín

giản thể

Từ điển Trung-Anh

grove