Có 1 kết quả:

xiǎo duàn zi

1/1

xiǎo duàn zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) short paragraph
(2) news article