Có 1 kết quả:

xiǎo qì qiāng

1/1

Từ điển Trung-Anh

small air cavity