Có 1 kết quả:

xiǎo qì guǐ

1/1

xiǎo qì guǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) miser
(2) penny-pincher