Có 1 kết quả:

xiǎo qì hòu ㄒㄧㄠˇ ㄑㄧˋ ㄏㄡˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) microclimate
(2) fig. local situation