Có 1 kết quả:

xiǎo qì chē ㄒㄧㄠˇ ㄑㄧˋ ㄔㄜ

1/1

Từ điển Trung-Anh

compact car