Có 1 kết quả:

xiǎo qì chē

1/1

xiǎo qì chē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

compact car