Có 1 kết quả:

xiǎo dòng bù dǔ chén dà chuán

1/1

Từ điển Trung-Anh

A small hole not plugged will sink a great ship.