Có 1 kết quả:

xiǎo dòng bù dǔ , dà dòng nán bǔ

1/1

Từ điển Trung-Anh

If you don't plug the small hole, the big hole will be hard to repair (idiom); A stitch in time saves nine.