Có 1 kết quả:

xiǎo dòng bù bǔ dà dòng chī kǔ

1/1

Từ điển Trung-Anh

A small hole not plugged will make you suffer a big hole (idiom); a stitch in time saves nine