Có 1 kết quả:

xiǎo táo qì

1/1

xiǎo táo qì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

rascal