Có 1 kết quả:

xiǎo hùn hùn

1/1

xiǎo hùn hùn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) hooligan
(2) rogue
(3) a good-for-nothing