Có 1 kết quả:

xiǎo bīn yù ㄒㄧㄠˇ ㄅㄧㄣ ㄩˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) little stint (Calidris minuta)