Có 1 kết quả:

xiǎo bīn yù

1/1

xiǎo bīn yù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) little stint (Calidris minuta)