Có 1 kết quả:

Xiǎo xióng Wéi ní

1/1

Từ điển Trung-Anh

Winnie-the-Pooh (bear character in children's stories by A. A. Milne adapted by Disney)