Có 1 kết quả:

xiǎo xióng māo

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lesser panda
(2) red panda
(3) firefox