Có 1 kết quả:

xiǎo quǎn

1/1

xiǎo quǎn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) puppy
(2) my son (humble)

Một số bài thơ có sử dụng