Có 1 kết quả:

Xiǎo quǎn zuò

1/1

Xiǎo quǎn zuò

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Canis Minor (constellation)