Có 1 kết quả:

xiǎo pán wěi

1/1

xiǎo pán wěi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) lesser racket-tailed drongo (Dicrurus remifer)