Có 1 kết quả:

xiǎo lóng bāo ㄒㄧㄠˇ ㄌㄨㄥˊ ㄅㄠ

1/1

Từ điển Trung-Anh

steamed dumpling