Có 1 kết quả:

xiǎo lóng tāng bāo

1/1

Từ điển Trung-Anh

steamed soup dumpling