Có 1 kết quả:

xiǎo suàn pán

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. small abacus
(2) fig. selfish calculations
(3) bean-counting