Có 1 kết quả:

xiǎo zhuàn

1/1

xiǎo zhuàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

the small or lesser seal, the form of Chinese character standardized by the Qin dynasty

Một số bài thơ có sử dụng