Có 1 kết quả:

xiǎo jīng líng

1/1

Từ điển Trung-Anh

elf