Có 1 kết quả:

xiǎo hóng luó bo

1/1

Từ điển Trung-Anh

summer radish (the small red kind)