Có 1 kết quả:

xiǎo róng yā

1/1

xiǎo róng yā

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Steller's eider (Polysticta stelleri)